Kategorie
ANKETA: odkud k nám přicházíte?
časopis Receptář
165/827 (20%)
časopis Zahrádkář
115/827 (14%)
časopis Chovatel
20/827 (2%)
časopis Exota
15/827 (2%)
internetový vyhledávač
469/827 (57%)
jiné
43/827 (5%)

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a prodejní ceny platí výhradně pro nákup v internetovém obchodě www.himalaj.cz, provozovatele Jan Melichar, Pod Strašnickou vinicí 158/3a, Praha 10, ičo 13152327. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platných zněních. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se platnými obchodními podmínkami prodávajícího platnými pro podnikatele a také vztah mezi kupujícím a prodávajícím upravuje písemná rámcová kupní smlouva.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.

Kupující - zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Tento kupující se řídí platnými obchodními podmínkami dodavatele a vztah mezi kupujícím a dodavatelem je upraven přímo v bodech těchto Obchodních podmínek, nebo v písemné Kupní smlouvě.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího-spotřebitele je návrhem Kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím-spotřebitelem a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 
Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky, platí pouze při nákupu prostřednictvím tohoto e-shopu a nelze je vymáhat při přímém nákupu na maloobchodních prodejnách provozovatele. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout (více též v ujednání o právu prodávajícího odstoupit od smlouvy). Při ústní nebo telefonické informaci je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Odstoupení od smlouvy (storno objednávky) - je řešeno samostatným bodem, který najdete níže.

Platby za zboží - je možné uskutečnit on-line kartou, převodem na bankovní a na dobírku v hotovosti při převzetí zboží od přepravce. Pro zákazníky z ČR to jsou platební měnou Kč, pro zákazníky ze Slovenska EUR.
Vysvětlení pojmu "bankovním převodem " - znamená možnost provést úhradu podle dispozic na náš  bankovní účet .  Pokud zvolíte v objednávce tento způsob platby, po dokončení objednávky Vám budou doručeny podklady pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Samozřejmostí je možnost vystavení zálohové faktury. Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.
Vysvětlení pojmu "dobírka" - znamená možnost zaplatit v hotovosti přímo při převzetí zboží v kombinaci s kurýrní dopravou. U tohoto způsobu platby je účtováno doběrečné.
Vysvětlení pojmu "on-line platební kartou" - znamená možnost zaplatit kreditní nebo debetní kartou přímo v procesu objednání zboží .
 
Dodací podmínky a ceny

Dodávky předmětu plnění jsou realizovány, podle aktuální možnosti prodávajícího, v co nejkratším termínu, obvykle to jsou 2-4 pracovní dny. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu, při čemž je nutné vzít v úvahu i nutnost dodání dvěma a více balíky.  Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na místo určení zajišťuje prodávající prostřednictvím přepravní služby. Jakkoli poškozenou zásilku nepřebírejte bez výhrad. Sepište s kurýrem protokol o poškození!!
Novinkou je možnost doručení baterií do naslouchadel speciální listovní zásilkou České Pošty nebo Slovenské Pošty. Každá zásilka se zbožím standardně obsahuje prodejní daňový doklad, návod na používání výrobku (vyžaduje-li to povaha a charakter výrobku) v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá).
 
Dopravné CZ  -  je poplatek  za dopravu zboží. Cena je 99,-Kč do hmotnosti 10kg. O výši poplatku za dopravu speciální zásilky nebo zásilky vyšší hmotnosti, budete informováni v procesu objednávky.
 
Dopravné SK  -  je poplatek  za dopravu zboží. Cena je 199,-Kč do hmotnosti 10kg. O výši poplatku za dopravu speciální zásilky nebo zásilky vyšší hmotnosti, budete informováni v procesu objednávky.
 
Baterie do naslouchátek a jiné miniaturní knoflíkové, lithiové a speciální baterie zasíláme listovní zásilkou České Pošty. Podmínkou je úhrada kartou nebo bankovním převodem a cena je pak pouze 17Kč / 26Kč / 39Kč podle hmotnosti zásilky 100 / 200 / 400g. Pro Slovensko je také podmínkou úhrada bankovním převodem, cena potom činí pouze 60,-Kč / 90,-Kč podle hmotnosti zásilky 100 / 200g. U těchto typů zásilek si vyhrazujeme právo změny způsobu dopravy v případě, že povaha, rozměr nebo hmotnost neodpovídá daným parametrům. 
       
Bankovní převod - poplatek 0,- Kč. Nezahrnuje poplatky bance na straně zákazníka.
Doběrečné  -  je poplatek  30,- Kč za inkaso platby v hotovosti nebo při platbě kartou. Tento druh platby nelze zvolit pro Slovensko.
 
Rozvoz zboží, "balík GLS" je dodávka Vašeho zboží do místa určení, ve všední dny od 8.00 do 18.00. Pokud vás řidič nezastihne při prvním pokusu o doručení, zanechá oznámení a pokusí se doručit vám zásilku následující pracovní den. Výhodou kurýrních služeb je také mailová zpráva ve věci upřesnění termínu doručení.
Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. nepřevzetí nepoškozené zásilky, není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit dobírku kupní ceny), je kupující povinen uhradit marné expediční a přepravní náklady na bankovní účet prodávajícího. Jakkoli poškozenou zásilku nepřebírejte bez výhrad. Sepište s kurýrem protokol o poškození!!

Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo písemně odstoupit od objednávky kdykoliv před předáním zboží dopravci a to bez jakéhokoliv postihu, mailovou zprávou adresovanou na objednavka@himalaj.cz .
 
Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:
 • na mailovou adresu objednavka@himalaj.cz  odešlete žádost s textem:
  "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy č.(číslo objednávky), ze dne DD.MM.RRRR  a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na na účet č..................( uveďte prosím číslo účtu )." Datum a podpis. Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle o odstoupení od smlouvy a výše uvedená identifikační data.
 • zboží k vrácení doručte laskavě na adresu sídla provozovatele: Jan Melichar, Pod Strašnickou vinicí 158/3a, 100 00, Praha 10 
 • zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí u audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li jejich originální obal a na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno
 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. 
 • při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu nejpozději doručeno 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
Odstoupení od smlouvy kupujícím který není spotřebitel - se řídí interními pravidly prodávajícího popsanými v Kupní smlouvě mezi podnikateli. V ostatních případech je, při odstoupení od smlouvy kupujícím který není spotřebitel, účtován storno poplatek odrážející skutečné náklady, minimálně však 270,- Kč.
Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu, zpravidla do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.


Reklamační řád
Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Kupující, odběratel i spotřebitel, je povinen prohlédnout zásilku bezprostředně při jejím převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se "záznam o poškození". Pozdější reklamace poškození zásilky již není možné uznat.
Jak postupovat, jestliže je zásilka poškozená
Převzali jste balíček, jehož obal se zdá být v pořádku, přesto je zboží uvnitř poškozené. Prosíme, držte se níže uvedených pokynů:
 
1. výrobek nikam neposílejte, vyčkejte, my jej včas odvezeme sami
2. zatím pořiďte fotografie poškozeného výrobku
3. potřeba budou také fotografie obalu s výplní
4. fotografie, slovní popis poškození a číslo faktury odešlete co
nejdřív mailem na adresu jan.melichar@janmelichar.cz
 
Jakmile budeme mít tyto podklady, zahájíme proces reklamace, abychom vzniklou škodu co nejdřív napravili. Jak věc postupuje, Vás budeme informovat mailem.
 
 
Záruční práva
Při prodeji nového spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší.  Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obyklým užíváním. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.

Spotřebitel při uplatnění záruky má: 
 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záruční práva kupujícího který není spotřebitel - se řídí interními pravidly prodávajícího popsanými v Kupní smlouvě mezi podnikateli. V ostatních případech je záruční doba poskytovaná dodavatelem 6 měsíců.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.  V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to: 
 • bezplatným uvedením zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
 • přiměřeným snížením kupní ceny
 • náhradním dodáním zboží
 • odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě, nebo v samostatné příloze, uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. Seznam servisních středisek je uveden v záručním listu nebo na samostatné příloze. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. 
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Jestliže nedojde ke shodě spotřebitele a prodávajícího v případě sporu, má spotřebitel možnost podat u České obchodní inspekce (www.coi.cz) on-line návrh na jeho mimosoudní řešení.

 
Uživatelský účet
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující provádět objednávání zboží, může nahlížet do historie svých objednávek, měnit své přístupové a kontaktní údaje, též uplatňovat slevy formou poukazu či bodů.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 
Údaje, které zadáváte při registraci, jste-li fyzická osoba :
 • Jméno a příjmení 
 • Fakturační a doručovací adresu (pokud se liší)
 • Mailovou adresu a telefonické spojení
 
Údaje, které zadáváte při registraci, jste-li právnická nebo fyzická osoba podnikatel :
 • Název firmy firmy
 • Jméno zástupce
 • Fakturační a doručovací adresu (pokud se liší)
 • IČ, DIČ
 • Mailovou adresu a telefon
Tyto údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k vyhotovení daňových dokladů a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží i další komunikaci s Vámi. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání. Shodné údaje jsou nezbytné též pro nákup bez provedení registrace.
 
Vážíme si vašeho soukromí, řídíme se Zásadami zpracování osobních údajů

 
Příspěvek na historické elektrozařízení

Od 13. srpna 2005 platí novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, která přináší změny především ve zpětném odběru elektrozařízení a příspěvku na historické elektrozařízení. Tento zákon postihuje všechny dovozce, výrobce, ale i prodejce. Prodejci elektrospotřebičů nejsou podle názoru Ministerstva životního prostředí povinni převzít od zákazníka starý spotřebič přímo. Jejich povinností  je přesně informovat zákazníka o sběrných místech. Tuto informaci lze tedy  vyhledat na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.env.cz) nebo na stránkách kolektivních systémů - ELEKTROWIN (domácí elektrospotřebiče), ASEKOL (http://www.asekol.cz - elektronika, IT technika), případně REMA (http://www.remasystem.cz), EKOLAMP (http://www.ekolamp.cz - osvětlovací technika), ECOBAT ((http://www.ecobat.cz - přenosné baterie).

V rámci novelizace zákona musí dovozce nebo výrobce vybírat tzv. recyklační příspěvek vybíraný na historická elektrozařízení. Tato částka je určená k financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění použitého elektrozařízení pocházejícího z domácnosti. Je tedy určen i na zpětný odběr a další nakládání s použitým elektrozařízením uvedeným na trh dnes již neexistujícími výrobci, dovozci, prodejci apod. Recyklační poplatky jsou zahrnuty v cenách námi prodávaných výrobků.